Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ

 Phòng Cơ sở vật chất là đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học huế, hoạt động theo chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển của Nhà trường;

Phòng Cơ sở vật chất chuyên trách các nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị; phụ trách điều phối, phục vụ giảng đường; tổ chức thực hiện vệ sinh giảng đường và khuôn viên các cơ sở của Trường; đồng thời phối hợp tác nghiệp phục vụ cơ sở vật chất với các đơn vị khác trong Trường.

Xác định khâu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất là nền móng quan trọng đến sự phát triển trước mắt và lâu dài của nhà trường, toàn thể cán bộ, nhân viên phòng Cơ sở vật chất đã và đang có sự nỗ lực trong công tác cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, hành chình trong toàn Trường.

 

*  CHC NĂNG-NHIM V

 

 

1. Công tác qun lý tài sn, cơ s vt cht:

 

 • Theo dõi mua sắm tài sản, dụng cụ, trang thiết bị của các đơn vị trong Trường.
 • Giám sát và quản lí việc sử dụng hiệu quả tài sản của Nhà trường phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
 • Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập. Phối hợp với các cơ sở trực thuộc Trường, các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm điều kiện tốt cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Nhà trường.
 • Lập danh sách phân loại tài sản, chủ trì tổ chức thống kê, kiểm kê định kỳ, đánh giá lại giá trị tài sản, xử lý các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất

 

2. Công tác điu phi Giảng đường:

 

 • Bố trí phòng học cho từng lớp sinh viên theo yêu cầu của các khoa, trung tâm.
 • Bố trí phòng thi cho các kỳ thi theo yêu cầu của Phòng Khảo thí và ĐBCLGD.
 • Bố trí âm thanh, máy chiếu phục vụ cho các hoạt động giảng dạy, học tập tại các phòng học, hội trường.

 

3. Công tác bđm vệ sinh giảng đường, vệ sinh môi trường trong khuôn viên các cơ sở

 

 

 • Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh Giảng đường phục vụ tốt công tác học tập, giảng dạy.
 • Tổ chức thực hiện vệ sinh sân bãi, khu nhà hiệu bộ tại 2 cơ sở.

 

4. Công tác đin, nước:

 

 • Phối hợp với các đơn vị nhà nước liên quan bảo đảm hệ thống điện, nước sinh hoạt luôn trong tình trạng hoạt động và sử dụng tốt nhất.
 • Khảo sát, thiết kế và triển khai thi công các công việc liên quan đến hệ thống điện, nước của Nhà trường.
 • Thực hiện quản lý, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị giảng dạy và học; hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy… tại các cơ sở thuộc Trường.

Nguyễn Quốc Đạt