Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

 Phòng Cơ sở vật chất gồm có 3 tổ công tác:

1. Tổ Cơ sở vật chất
2. Tổ Vệ sinh
3. Tổ Phục vụ giảng đường
* Lãnh đạo Phòng:
Ths. Nguyễn Thanh Hùng                       Trưởng Phòng
* Tổ Cơ sở vật chất
Ths. Nguyễn Thanh Hùng                       Kiêm Tổ trưởng
* Tổ Vệ sinh
 Nguyễn Thị Thu Hoài                                Tổ trưởng
* Tổ Phục vụ giảng đường:
Nguyễn Thị Thanh                                     Tổ trưởng

Nguyễn Quốc Đạt