Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Phòng Cơ sở vật chất là đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học huế, hoạt động theo chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển của Nhà trường;
Cơ cấu tổ chức
Đội ngũ nhân sự
Hiện nay, Phòng Cơ sở vật chất gồm có 25 cán bộ, nhân viên, trong đó có 2 Thạc sỹ, 6 Cử nhân.
Đại hội chi bộ Phòng Cơ sở vật chất lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2020
Danh sách Đảng viên
Chi bộ Phòng Cơ sở vật chất được thành lập theo Quyết định số 333 - QĐ/ĐU ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế
Danh sách Công đoàn viên - CĐBP Phòng CSVC
Công đoàn bộ phận Phòng Cơ sở vật chất được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ-CĐ ngày 18 tháng 11 năm 2014 trên cơ sở chia tách từ Công đoàn bộ phận phòng Tổ chức hành chính và Công đoàn bộ phận Phòng Đào tạo Đại học.