Giới thiệu » Công đoàn Phòng Cơ sở vật chất
Danh sách Công đoàn viên - CĐBP Phòng CSVC

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÒNG CSVC
1
Võ Thị Phương
Chủ tịch
2
Hoàng Thị Mộng
Hoài
Phó Chủ tịch
3
Nguyễn Thị Thu
Hoài
Ủy viên
4
Nguyễn Quốc 
Đạt
Công đoàn viên
5
Nguyễn Thị 
Quyên
"
6
Nguyễn Thanh
Hùng"
 
7
Đỗ Sĩ
Lộc
8
Hồ Minh
Trường
9
Lê Sơn
Thành
10
Đào Văn
Việt
11
Nguyễn Thị 
Thanh
12
Hồ Thị Quỳnh
Tương
13
Nguyễn Thị
Oanh
14
Nguyễn Thị 
Tuyết
15
Trần Thị Bích
Liên
16
Lê Thị Kim
Loan
17
Hoàng Thị Hồng
Lĩnh
18
Nguyễn Thị
Hồng
19
Dương Thị Thu
Thủy
20
Trần Thị
Tưởng
21
Nguyễn Thị
Nga

Nguyễn Quốc Đạt