Giới thiệu » Chi bộ Phòng Cơ sở vật chất
Đại hội chi bộ Phòng Cơ sở vật chất lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2020
Danh sách Đảng viên
Chi bộ Phòng Cơ sở vật chất được thành lập theo Quyết định số 333 - QĐ/ĐU ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế